Celem fundacji jest podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych, prowadzących do powstania i dalszego rozwoju szkoły baletowej stopnia podstawowego, średniego i wyższego.

Dla osiągnięcia wytyczonych celów Fundacja prowadzi działalność:

    
 • opiekuńczą,
 •  
 • popularyzatorską,Przedmiotem działalności opiekuńczej jest:

 • wspieranie rozwoju artystycznego twórców baletu np. w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej,
 • finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej,
 • popieranie edukacji baletowej,
 • wspieranie finansowe działalności wszelkich instytucji artystycznych, a w szczególności zajmujących się baletem.


Przedmiotem działalności popularyzatorskiej jest:

 • prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów baletu w Polsce i za granicą, a w szczególności organizacja imprez i spektakli baletowych,
 • wspieranie oraz inicjowanie ruchu intelektualnego wokół baletu w postaci badań naukowych, sympozjów, spotkań i innych,
 • wspierania działalności wydawniczej.Fundator powołuje pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą w składzie:

ZARZĄD:

    Prezes – Maria Andrzejewska
    Wiceprezes – Janina Kramarz
    Członek – Danuta Hajkowicz

RADA NADZORCZA:

Przewodnicząca – Danuta Brodzińska

Członkowie:

    Hanna Poćwiardowska

    Maria Lange

    Jerzy Piosicki

    Marek Biczyk

W kolejnych kadencjach następowały zmiany na stanowiskach członków zarządu i rady do 1995 roku struktura działających władz była stała w składzie:

ZARZĄD:

    Prezes – Maria Andrzejewska

    Członek – Jolanta Bątkowska

    Członek – Krzysztof Knitter

RADA NADZORCZA:

Przewodnicząca – Danuta Brodzińska

Członkowie:

    Irena Król

    Krzysztof Grobicki

    Jerzy Piosicki

    Marek Biczyk

 

6 kwietnia 1991 roku odbył się Wielki Bal inaugurujący działalność Fundacji Balet w Szczecinie cały dochód zebrany podczas balu został przeznaczony na promocję młodych talentów.

3 maj 1991 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań Klubu Sympatyków Fundacji Balet. Listę członków klubu rozpoczął Wojewoda Marek Tałasiewicz. Comiesięczne spotkania czwartkowe pozwalały nam na celowe zbiórki pieniężne przeznaczane na: zakup baletek i kostiumów dla szczecińskich zespołów, nagrody na różne festiwale taneczne organizowane w Szczecinie, prezentacje szczecińskich zespołów. W 1991 roku przyznaliśmy pierwsze dwa jednorazowe stypendia artystyczne dla najlepszych absolwentów Szkoły Muzycznej II Stopnia w Szczecinie.

W początkowym okresie swojej działalności wspieraliśmy finansowo Państwowe i Społeczne Ogniska Baletowe, Pałac Młodzieży, szczecińskie zespoły taneczne, które miały możliwość prezentowania swoich osiągnięć na organizowanych raz w miesi?cu koncertach w Domu Marynarza pod nazwą. „Fundacja Balet zaprasza…”, promujących młode talenty.

Szukaliśmy nowych pomysłów na zdobywanie środków. Jednym z nich była organizacja w latach 1992-1994 wyborów Miss Fundacji Balet.. W latach 1995 – 2000 byliśmy organizatorami Miss Pomorza Nastolatek i Miss Pomorza. Była to jedyna forma pozyskiwania środków, przeznaczanych na cele statutowe.

Przez wiele lat staraliśmy się stworzyć grupę sympatyków Fundacji Balet, która na co dzień współpracuje ze sobą i wspiera nasze inicjatywy. Organizowaliśmy wspólne rodzinne wyjazdy na rajdy samochodowe, wypady świąteczne do ORiW Wenus w Mrzeżynie.

Fundacja służy także indywidualną pomocą młodym artystom w formie dotacji, stypendiów artystycznych i nagród.

W 1996 roku z okazji jubileuszu V – lecia działania podczas zorganizowanej Gali Baletowo-Muzycznej mogliśmy zobaczyć naszych stypendystów zarówno w dziedzinie tańca jak i muzyki.

W 2001 roku obchodziliśmy jubileusz X – lecia działalności. Nasz dorobek bardzo się powiększył i mogliśmy go zobaczyć podczas Gali Baletowo-Muzycznej w szczecińskiej Operze i Operetce 16 listopada 2001 roku. Ta gala przeświadczyła o potrzebie organizowania konkursu baletowego w Szczecinie.

Od 2002 roku odbywa się w Szczecinie Ogólnopolski Konkurs Baletowy „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce”. Cenna inicjatywa fundacji, jedyna w Polsce na stałe zapisała się w kalendarium prestiżowych imprez artystycznych w mieście, regionie i kraju.

Po wieloletnich staraniach się o przyznanie lokalu na działalność fundacji, otrzymaliśmy budynek przy ul. Dębogórskiej 31-33 pod przyszłą szkołę baletową. Przed nami olbrzymie wyzwanie ale mamy nadzieję, że wspólnie z partnerami, sympatykami i sponsorami Fundacji Balet zrobimy to dla Szczecina, placówkę o zasięgu europejskim, w której uczyć się będą nie tylko szczecińskie dzieci ale z całej Europy.

 

W dniu 31 maja 2006 roku odeszła od nas na zawsze Danuta Brodzińska, która przez 15 lat sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.


Obecnie powołany jest nowy skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Krzysztof Grobicki

Wiceprzewodniczący – Warcisław Kunc

Członkowie:

    Irena Król
    Jerzy Piosicki
    Elżbieta Pydyn

oraz Zarządu Fundacji:

    Maria Andrzejewska - Prezes Zarządu
    Aurelia Andrzejewska - Wiceprezes Zarządu
    Jolanta Bątkowska - Członek Zarządu

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800