Celem fundacji jest podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych, prowadzących do powstania i dalszego rozwoju szkoły baletowej stopnia podstawowego, średniego i wyższego.

Dla osiągnięcia wytyczonych celów Fundacja prowadzi działalność:

 1. opiekuńczą, 
 2. popularyzatorską,

Przedmiotem działalności opiekuńczej jest:

 1. wspieranie rozwoju artystycznego twórców baletu np. w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej, 
 2. finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej, 
 3. popieranie edukacji baletowej, 
 4. wspieranie finansowe działalności wszelkich instytucji artystycznych, a w szczególności zajmujących się baletem. 

Przedmiotem działalności popularyzatorskiej jest:

 1. prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów baletu w Polsce i za granicą, a w szczególności organizacja imprez i spektakli baletowych,
 2. wspieranie oraz inicjowanie ruchu intelektualnego wokół baletu w postaci badań naukowych, sympozjów, spotkań i innych,
 3. wspierania działalności wydawniczej.

Fundator powołuje pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą w składzie:

ZARZĄD:

 • Prezes – Maria Andrzejewska
 • Wiceprezes – Janina Kramarz
 • Członek – Danuta Hajkowicz

RADA NADZORCZA:

Przewodnicząca – Danuta Brodzińska

Członkowie:

 • Hanna Poćwiardowska

 • Maria Lange

 • Jerzy Piosicki

 • Marek Biczyk

W kolejnych kadencjach następowały zmiany na stanowiskach członków zarządu i rady do 1995 roku struktura działających władz była stała w składzie:

ZARZĄD:

 • Prezes – Maria Andrzejewska

 • Członek – Jolanta Bątkowska

 • Członek – Krzysztof Knitter

RADA NADZORCZA:

Przewodnicząca – Danuta Brodzińska

Członkowie:

 • Irena Król

 • Krzysztof Grobicki

 • Jerzy Piosicki

 • Marek Biczyk

 

6 kwietnia 1991 roku odbył się Wielki Bal inaugurujący działalność Fundacji Balet w Szczecinie cały dochód zebrany podczas balu został przeznaczony na promocję młodych talentów.

3 maj 1991 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań Klubu Sympatyków Fundacji Balet. Listę członków klubu rozpoczął Wojewoda Marek Tałasiewicz. Comiesięczne spotkania czwartkowe pozwalały nam na celowe zbiórki pieniężne przeznaczane na: zakup baletek i kostiumów dla szczecińskich zespołów, nagrody na różne festiwale taneczne organizowane w Szczecinie, prezentacje szczecińskich zespołów. W 1991 roku przyznaliśmy pierwsze dwa jednorazowe stypendia artystyczne dla najlepszych absolwentów Szkoły Muzycznej II Stopnia w Szczecinie.

W początkowym okresie swojej działalności wspieraliśmy finansowo Państwowe i Społeczne Ogniska Baletowe, Pałac Młodzieży, szczecińskie zespoły taneczne, które miały możliwość prezentowania swoich osiągnięć na organizowanych raz w miesi?cu koncertach w Domu Marynarza pod nazwą. „Fundacja Balet zaprasza…”, promujących młode talenty.

Szukaliśmy nowych pomysłów na zdobywanie środków. Jednym z nich była organizacja w latach 1992-1994 wyborów Miss Fundacji Balet.. W latach 1995 – 2000 byliśmy organizatorami Miss Pomorza Nastolatek i Miss Pomorza. Była to jedyna forma pozyskiwania środków, przeznaczanych na cele statutowe.

Przez wiele lat staraliśmy się stworzyć grupę sympatyków Fundacji Balet, która na co dzień współpracuje ze sobą i wspiera nasze inicjatywy. Organizowaliśmy wspólne rodzinne wyjazdy na rajdy samochodowe, wypady świąteczne do ORiW Wenus w Mrzeżynie.

Fundacja służy także indywidualną pomocą młodym artystom w formie dotacji, stypendiów artystycznych i nagród.

W 1996 roku z okazji jubileuszu V – lecia działania podczas zorganizowanej Gali Baletowo-Muzycznej mogliśmy zobaczyć naszych stypendystów zarówno w dziedzinie tańca jak i muzyki.

W 2001 roku obchodziliśmy jubileusz X – lecia działalności. Nasz dorobek bardzo się powiększył i mogliśmy go zobaczyć podczas Gali Baletowo-Muzycznej w szczecińskiej Operze i Operetce 16 listopada 2001 roku. Ta gala przeświadczyła o potrzebie organizowania konkursu baletowego w Szczecinie.

Od 2002 roku odbywa się w Szczecinie Ogólnopolski Konkurs Baletowy „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce”. Cenna inicjatywa fundacji, jedyna w Polsce na stałe zapisała się w kalendarium prestiżowych imprez artystycznych w mieście, regionie i kraju.

Po wieloletnich staraniach się o przyznanie lokalu na działalność fundacji, otrzymaliśmy budynek przy ul. Dębogórskiej 31-33 pod przyszłą szkołę baletową. Przed nami olbrzymie wyzwanie ale mamy nadzieję, że wspólnie z partnerami, sympatykami i sponsorami Fundacji Balet zrobimy to dla Szczecina, placówkę o zasięgu europejskim, w której uczyć się będą nie tylko szczecińskie dzieci ale z całej Europy.

 

W dniu 31 maja 2006 roku odeszła od nas na zawsze Danuta Brodzińska, która przez 15 lat sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

 

Obecnie powołany jest nowy skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący – Krzysztof Grobicki

Wiceprzewodniczący – Warcisław Kunc

Członkowie:

 • Irena Król

 • Jerzy Piosicki
 • Elżbieta Pydyn

oraz Zarządu Fundacji:

 • Maria Andrzejewska - Prezes Zarządu
 • Aurelia Andrzejewska - Wiceprezes Zarządu
 • Jolanta Bątkowska - Członek Zarządu

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800