I. CELE I ZADANIA KONKURSU

 1. Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2009" w Szczecinie ma na celu prezentację i promowanie, a także pomoc uzdolnionym młodym tancerzom rozpocząć profesjonalną karierę.
 2. Zadania Konkursu:
  • ocena prezentacji tanecznych absolwentów
  • przyznanie tytułu "Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2009"
  • przyznanie tytułu "Najlepszego Absolwenta Roku Szkół Baletowych w Europie 2009"
  • wymiana doświadczeń między pedagogami uczestników
  • integracja młodzieży
  • umacnianie rangi sztuki baletowej

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs jest organizowany w Szczecinie w dniach 21 - 26 kwietnia 2009 roku.
 2. Organizatorami konkursu są: Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie i Opera na Zamku w Szczecinie, współorganizatorem Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie.
 3. W konkursie biorą udział absolwenci szkół baletowych z Polski i zagranicy, którzy w roku szkolnym 2008/2009 uzyskają dyplom ukończenia szkoły baletowej.
 4. Uczestników konkursu zgłaszają dyrektorzy szkół baletowych do organizatora konkursu w nie przekraczającym terminie do 15 lutego 2009 roku. wraz z prezentowanym przez uczestnika repertuarem nagranym na kasecie video, CD lub DVD.
 5. Organizatorzy konkursu na podstawie nadesłanych materiałów poinformują szkoły o zakwalifikowaniu uczestników do konkursu w terminie do 28 lutego 2009 roku.
 6. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu ( zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV pedagoga prowadzącego i zdjęcie portretowe, krótka informacja o szkole z danymi adresowymi) pocztą internetową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 marca 2009 roku. Nie przekazanie materiałów reklamowych w podanym terminie wykluczy jego udział w konkursie.
 7. Polskie Szkoły Baletowe mogą zgłosić do konkursu po dwóch uczniów w kategorii żeńskiej i męskiej
 8. Szkoły Baletowe z zagranicy mogą zgłosić po jednym uczniu w kategorii żeńskiej i męskiej
 9. O tytuł "Najlepszego Absolwenta" mogą ubiegać się absolwenci w kategorii tańca klasycznego jak i w kategorii tańca współczesnego.
  • w kategorii tańca klasycznego uczestników obowiązuje wykonanie dwóch wariacji lub jednego pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego. Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych
  • w kategorii tańca współczesnego uczestników obowiązuje wykonanie jednej wariacji z klasycznego repertuaru baletowego i dwóch układów dowolnych.
  • układ tańca dowolnego nie może przekraczać 4 minut, uczestnicy mogą występować solo lub w duecie
 10. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników konkursu i pedagogów przez cały okres trwania konkursu.
 11. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.


III.PLAN ORGANIZACJI KONKURSU

21.04.2009   przyjazd i zakwaterowanie uczestników
22.04.2009   Dzień prób
9.00 - losowanie numerów Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9 30 - 10.30 - lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10 30 - 17.00 - próba dla uczestników konkursu (taniec klasyczny)
23.04.2009   I Dzień Konkursowy Taniec Klasyczny
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9.00 - 10.00 - lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10.00 - 14.00 - próba dla uczestników konkursu
17.00 - 21.00 - KONKURS
24.04.2009   II Dzień Konkursowy Taniec Współczesny
Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9.00 - 10.00 lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10.00 - 14.00 - próba dla uczestników konkursu
17.00 - 21.00 - KONKURS
25.04.2009   Finał Konkursu - Opera na Zamku ul. Korsarzy 34 w Szczecinie
9.00 - 10.00 - lekcja na sali baletowej dla uczestników konkursu
10.30 - 15.00 - próba dla uczestników konkursu
15.30 - Konferencja Prasowa
18.00 - MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETU
26.04.2009   Wyjazd uczestników


IV.USTALENIA OGÓLNE

 • Uczestnicy konkursu występują solo lub w duecie.
 • Partnerami w duecie muszą być osoby, które są uczestnikami konkursu.
 • Kolejność występów uczestników zostaje ustalona przed konkursem w drodze losowania i obowiązuje w dwóch częściach.
 • Prezentowane układy wykonywane są na scenie w kostiumach i w światłach scenicznych.
 • Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.
 • Organizator konkursu zapewnia uczestnikom sale do ćwiczeń i próby na scenie.
 • W każdym dniu odbywa się lekcja z pedagogiem.
 • Koncert Finałowy - Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2009 W I części koncertu występują finaliści konkursu i wskazani przez Jury uczestnicy konkursu w wybranej przez Jury choreografii. W II części koncertu po ogłoszeniu wyników konkursu, prezentują swoje osiągnięcia uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz zwycięscy konkursu i zaproszeni goście.


IV. JURY

 1. W skład Jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni pod przewodnictwem pierwszej solistki baletu polskiej sceny Ewy Głowackiej.
 2. W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy uczestniczących w konkursie szkół.
 3. Jury działa przez cały czas trwania konkursu.
 4. Do zadań Jury należy:
  • ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru
  • baletowego, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała, elegancji, wyrazu, muzykalności,
  • oceny umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
  • wytypowanie "Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce 2009"; tytuł przyznawany dla absolwentów ze szkół polskich, w kategorii żeńskiej i męskiej.
  • przyznanie Grand Prix "ZŁOTE POINTY 2009" spośród wszystkich uczestników, w kategorii żeńskiej i męskiej.
 5. Uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 - 5 punktów , niezależnie czy występują solo czy w duecie.
 6. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury.
 7. Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Jury.
 8. Obrady Jury odbywają się po każdym dniu konkursowym.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.


V. NAGRODY, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA

 • Dla uczestników konkursu z polskich szkół baletowych tradycyjnie od 1994 roku przyznawany jest tytuł "Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2009" w kategorii żeńskiej i męskiej oraz nagroda pieniężna.
 • Spośród wszystkich uczestników konkursu w kategorii żeńskiej i męskiej zostanie wyłoniony laureat konkursu zdobywając Grand Prix oraz nagrodę pieniężną.
 • Jury ma prawo przyznania lub nie przyznania głównych nagród w zależności od wyników finalistów.
 • Pula przewidywanych nagród pieniężnych to kwota 30 tys. zł.
 • Nagroda Publiczności będzie przyznana przez publiczność w finale.
 • Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 • Przyznawana będzie nagroda dla pedagoga, którego uczestnik został laureatem konkursu
 • Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne.
 • Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom lub medal uczestnictwa.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby i urazy uczestników konkursu.
 2. Uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie siebie od wypadków, choroby i kradzieży.
 3. Nagrywanie i wykonywanie zdjęć jest zabronione. Wszystkie nagrania są własnością fundacji i przegrywanie nagrań audio wizualnych nie mogą być wykonywane bez zgody pisemnej Fundacji.
 4. Uczestnicy zrzekają się wszystkich praw do nagrań zrobionych przez Fundację lub osoby trzecie w imieniu Fundacji i rozpowszechniania publikacji włączając w to stronę internetową. Uczestnicy są świadomi i zgadzają się, że tego typu nagrania mogą być użyte do reklamy w celach promocyjnych włączając upoważnienie osób trzecich obojętnie co do produktów i usług reklamowych. Uczestnicy zgadzają się, że sponsorzy konkursu, którzy finansują nagrody, mogą używać wizerunku finalistów w swojej kampanii reklamowej. Takie przyznanie praw przez uczestników konkursu dla Fundacji jest stałe i nieodwracalne bez żadnych geograficznych i czasowych ograniczeń. Uczestnicy nie są uprawnieni do żadnej zapłaty, uczestnictwa, wkładu honorarium lub innej rekompensaty za przyznanie praw i niniejszym zrzekają się roszczeń i jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia od Fundacji lub innych osób trzecich upoważnionych przez Fundację do wykorzystania nagrania. Wyłącznie komitet organizacyjny decyduje o kontrakcie ze stacją telewizyjną i prywatnymi jednostkami.
 5. Organizator konkursu opracowuje dokumentację uwzględniającą liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, nazwisko laureata i wyróżnionych absolwentów ze wskazaniem szkoły i pedagoga prowadzącego ucznia w szkole.
 6. Dokumentację przekazuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800