I. CELE I ZADANIA KONKURSU

 1. Ogólnopolski Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2007” w Polsce ma na celu prezentację i promowanie osiągnięć tanecznych wyróżniających się absolwentów szkół baletowych.
 2. Zadania Konkursu:
  • ocena prezentacji tanecznych absolwentów
  • wytypowanie i przyznanie tytułu Najlepszego Absolwenta Roku 2007
  • umacnianie rangi sztuki baletowej

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs jest organizowany w Szczecinie w dniach 11 – 15 kwietnia 2007 roku.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Balet z siedzibą w Szczecinie, a współorganizatorem Opera na Zamku w Szczecinie.
 3. W konkursie biorą udział absolwenci ogólnokształcących szkół baletowych, którzy w danym roku uzyskają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły baletowej.
 4. Uczestników konkursu, do trzech z każdej szkoły oraz nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu, zgłaszają dyrekcje szkół baletowych do Organizatora konkursu w nie przekraczającym terminie do 28 lutego 2007 roku wraz z materiałami do folderu ( zdjęcia uczestników – portretowe i baletowe, repertuar, krótkie CV pedagoga prowadzącego i zdjęcie portretowe, informacja o szkole).
 5. Szkoła może wytypować absolwentów w kategorii tańca klasycznego jak i w kategorii tańca współczesnego.

III. PROGRAM

 1. Pierwszy dzień konkursu obejmuje jeden etap złożony z dwóch części:
  • w kategorii tańca klasycznego:
   • w I części wszystkich uczestników obowiązuje wykonanie pas de deux lub dwóch wariacji z klasycznego repertuaru baletowego,
   • w II części wszystkich uczestników obowiązuje wykonanie układu tańca dowolnego. Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem technik współczesnych lub demiklasycznych
   • układ tańca dowolnego nie może przekraczać 5 minut, uczestnicy mogą występować solo lub w duecie
  • w kategorii tańca współczesnego:
   • w części I obowiązuje wykonanie jednej wariacji z klasycznego repertuaru baletowego.
   • w części II wszystkich uczestników obowiązuje wykonanie dwóch układów z tańca współczesnego o łącznym czasie trwanie nie przekraczającym 7 minut.
 2. Ustalenia ogólne:
  • Uczestnicy konkursu występują solo lub w duecie,
  • jedna z osób duetu może nie być uczestnikiem konkursu,
  • kolejność występów uczestników zostaje ustalona przed konkursem w drodze losowania i obowiązuje w dwóch częściach,
  • prezentowane układy wykonywane są na scenie w kostiumach i w światłach scenicznych,
  • organizator zapewnia uczestnikom sale do ćwiczeń i próby na scenie
 3. W drugim dniu konkursu odbędzie się Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2007. Podczas gali w I części koncertu tańczą wszyscy uczestnicy konkursu w wybranej choreografii przez Jury. W II części koncertu w ogłoszone będą wyniki konkursu, tańczą: Laureat Konkursu i wyróżnieni absolwenci w wybranej choreografii przez Jury, zaproszeni goście. W 2007 roku podczas gali prezentowana będzie Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi. Forma prezentacji osiągnięć szkoły według uznania Dyrektorów i Pedagogów Szkoły.

IV. JURY

 1. W skład Jury wchodzą wybitni pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni.
 2. Jury działa przez cały czas trwania konkursu.
 3. Do zadań Jury należy:
  • ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała, elegancji, wyrazu, muzykalności,
  • oceny umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,
  • wytypowanie laureata i przyznanie tytułu: „ Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2007”
 4. Uczestnicy konkursu oceniani są od 1 do 10 punktów, niezależnie czy występują solo czy w duecie.
 5. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury.
 6. Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Jury.
 7. Obrady Jury odbywają się po zakończeniu pierwszego dnia konkursu i są poufne.
 8. Jury ma prawo innego podziału nagród lub nie przyznania wszystkich.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

V. NAGRODY, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA

 1. Dla uczestników konkursu przyznawany jest tylko jeden tytuł Laureata Konkursu „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2007” i nagroda pieniężna
 2. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 3. Przyznawana będzie nagroda dla pedagoga laureata konkursu.
 4. Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne.
 5. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom lub medal uczestnictwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu opracowuje dokumentację uwzględniającą liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, nazwisko laureata i wyróżnionych absolwentów ze wskazaniem szkoły i pedagoga prowadzącego ucznia w szkole.
 2. Dokumentację przekazuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej.

Zaproszenia

    zlote pointy 2019 plakat 1                plakat sniezka mal2 900            Bajkowe wspomnienia 800